Leiekontrakt Skur 28
 
Leietaker disponerer Skur 28 – selskapslokaler –  i tidsrommet  fra......................kl 15.00 til ................kl 13.00 for kr 7.000,-. Alle som leier lokalet må betale et depositum på kr. 2.000,-  Vask kan bestilles for kr. 1000,-. Da rydder dere det vesentligste og vi tar søppel etc.


Når leiesum og depositum er inne på vår konto og denne kontrakt er signert av begge parter, får leietaker en kode til nøkkelskapet som henger utenfor skuret. Dagen etter utleien sjekker utleier om lokalet er ryddet, om noe er knust eller ødelagt og om nøkkelen er hengt på plass. Er alt i orden betaler utleier tilbake depositum.
 
Lokalet i Skur 28 skal ikke brukes til arrangementer med inngangspenger eller salg av alkohol. Leietaker må være over 25 år og legitimasjon må forvises. Høy musikk, dans etc., må opphøre kl 02.00. Selskapslokalene skal forlates kl 03.00.
 
Hvis leietaker kansellerer leieforholdet innen 6 uker før utleiedato får leietaker hele leiebeløpet beløpet og depositum tilbake. Avbestilling 4 uker før beholder utleier depositum og 2 uker før beholdes hele leiebeløpet, men depositum tilbakebetales. Bestilling er først bekreftet når utleier har mottatt kontrakt i undertegnet stand og leietaker har betalt inn leiesum og depositum. Leiekontrakt må returneres i underskrevet stand senest 2 uker etter mottatt kontrakt, i motsatt fall blir reserveringen opphevet. Leiebeløpet betales bankkonto: 1503 44 65301 Oslo Maritime Kulturhavn (NB! Merk med dato for leie og navn på leier).
 
Befaring av lokalet skjer etter nærmere avtale på mail.
 
Leietaker overtar selskapslokalene i rengjort stand og overleverer lokalene i rengjort stand med inventar/utstyr i den stand det forefinnes ved leieforholdets begynnelse. Uaktsomhet, tap eller annen skade på inventar og utstyr står leietaker økonomisk ansvarlig for. Manglende rengjøring av lokalet vil medføre ekstra utgifter som trekkes fra depositum.
 
Leietaker må forsikre seg om at vinduer og dører er forsvarlig lukket og lys slukket før lokalene låses. Nøkkel må legges i nøkkel-boks når leietaker forlater lokalet. Leietaker bes rapportere til utleier om mangler, skade eller andre kritikkverdige forhold på mail.
 
Leietaker er innforstått med at enhver skade på inventar og utstyr som er selvforskyldt av leier eller leiers gjester skal erstattes etter gjenkjøpspris. Tyveri og hærverk av enhver art skal også erstattes og blir politi anmeldt. Enhver skade eller tyveri i lokalene skal straks rapporteres til utleier. Det er forbudt å overnatte i noen del av bygningen. Leietaker er selv ansvarlig for gjenstander som etterlates i selskapslokalet uten tilsyn.
 
Det er ikke lov å feste noe som setter merker i veggene. Bruk kun lettfestende tape, hyssing og lignende dersom noe skal henges opp. Leietaker kan ikke sette opp skilter, dekorasjoner eller plakater ute uten tillatelse fra utleieren.
 
Etter hvert arrangement er leietaker ansvarlig for opprydding og tilbake plassering av møblement. Leietaker skal fjerne alt de bringer inn i lokalene (som søppel- og matavfall, matbeholdere, servise, kaffekanner, tomflasker m.m.) innen leietiden. Alt som blir stående igjen blir destruert av utleier og bekostningene med dette blir trukket av depositum. Søppelkasse finnes ved inngangen til Rådhusplassen innunder festningen. Åpnes med pollett som henger på kjøkkenet.
 
Sikringsskap finnes på toalett i syd-enden av bygningen. Nøkkel henger på kjøkkenet.
 
All form for levende lys er forbudt ute. Det er ikke tillatt å røyke i selskapslokalene
Røkere må gå helt ut av bygningen.
 
Det er ikke lov å fremleie lokalene videre til en tredjepart uten utleiers samtykke.
 
Både leietaker og utleier kan kansellere leie av selskapslokaler/ selskapslokalet. For leietakeren kan dette medføre kostnader om avbestillingsfrist er utgått. Streik, lock-out, blokade eller andre forhold partene ikke rår over ( Force Majeure) som for eksempel brann, eksplosjon, maskinskade, ukontrollert utstrømming av vann, avbrytelse av tilførsel av vann, strøm, telefon m.v., opptøyer, krig eller inngrep av offentlig myndighet, fritar utleier fra å oppfylle sine forpliktelser i henhold til leieavtalen. Likeledes bortfaller under slike forhold plikt til å betale taps- eller skade erstatning.
 
Det følger ingen parkeringsplasser med i leien av lokalene.
 
 
 
Leietaker signatur:……………………….
 
Navn:…………………………..
 
Adresse: …………………………..
 
Mobil: …………………………..
 
Mail: …………………………..
 
Kontonummer for tilbakebetaling av depositum:          …………………………..                                                  
 
For utleier:
 
 
…………………………………………………..
Yngve Steinar Konglevoll
Oslo Maritime Kulturvernsenter